Nationwide Delivery To Your Doorstep
Guaranteed 90 Day Test Period

Your Advantages with educanda

Real resources for schools - not toys
The products you get from us are developed for schools. Specially designed to teach topics simple and easy to understand. Specially made to go through thousands of learners' hands. Specially made for teachers by teachers. 


Izinsiza kufunda zangempela zezikole- ayi izinto zokudlala
Imikhiqizo oyithola kithi ikhandelwe izikole ngokukhethekile. Kakhulu zikhandelwe ukufundisa izihloko kalula ukuze kube lula ukuzizwisisa. Zikhandelwe ukudlula ezandleni zabafundi abayizinkulungwane. Zakhelwe abafundisi nabafundisikazi.


Werklike opvoedkundige apparaat,nie speelgoed nie:
Ons produkte is spesifiek ontwerp vir gebruik in Afrikaans skole om te dien as onderwyshulpmiddels.
Dit sal die herhaaldelike gebruik jaar na jaar deurstaan. Dit is ontwerp deur onderwysers vir gebruik deur onderwysers.


Izinto zokufundisa eziphezulu zezikolo-hayi izinto zokudlala.
Izinto ozithenga kuthi zenzelwe izikolo eziphambili eziphucukilieyo.Zenziwe gendlela ukuba zikwazi ukufikelela kubafundi abangama khulukhulu,ezandleni.Zenziwe ngoTishala benzela Ootishala.
   
 
    
Free: Professional advice on your day to day teaching problems
Are you unsure how to implement CAPS? Or which learning resources to get? Need advice? Simply fill in the "Advise-Me-On-My- Day-To-Day-Teaching Problems-Voucher" and our expert Heleen Johnson will ensure to provide you with a complete and individual solution for you right away. You can find the Voucher in your catalogue or online on www.educanda.co.za/advise-me

 

Mahala: Icebo elingakusiza kuzo zonke izinkinga zokufundisa onazo mihla namalanga.
Awazi kumele uyifundise kanjan iCAPS? Noma iziphi izinsiza kufundisa okumele uzithole? Udinga icebo? Vele ugcwalise "œngicebise-ezinkingeni-zokufundisa-engibhekana-nazo-nsuku-zonke-voucher" futhi incwenti yethu uHeleen Johnson uzoqinisekisa ukuthi ukunikeza isixazulo sakho wedwa esiphelele ngendlela elungile. Ungayithola ivoucher yomkhakha wakho online ku www.educanda.co.za/advise-me


Gratis: Professionele advies ten opsigte van u daaglikse onderwysprobleme
Voel u onseker oor die implementering van die leerplan? Of waar om hulpbronne te kry? Advies nodig? Vul slegs die "Advise-Me-On- My-Day-to-day-Teaching-Problems-Voucher" in en ons kundige, Heleen Johnson sal u voorsien met 'n volledige en individuele oplossing. Jy kan die koopbewys in jou katalogus of aanlyn kry by www.educanda.co.za/advise-me


Mahala:Iingcebiso zengcali ezifundileyo ngazo zonke intsuku xakukho ingxaki ekufundiseni.
Awuqinisekanga uyakwazi ukufaka i-CAPS? Okanye zeziphi izinto omawuzifumane? Kulula bhala kule Vawutsha "ndicedise ngentsuku-ngetsuku xa kunengxaki yokufundisa-Vawutsha"œ futhi Ingcali yethu uHeleen Johnson uyaqinisekisa ukunika uncedo kumntu ngamnye olukhawulezileyo kwangoko unegxaki.Ungayifumana Ivawutsha kwikathalogi yakho okanye kwi-internate www.educanda.co.za/advise-me
   
   
 

 

Guaranteed: 90 days test period

Not sure about a product? Or want to see it first? Simply make use of the 90 day period. Only if you are happy, we are happy too. So just return any item (except furniture) if you are unhappy and we will refund it. As simply as that!

Isikhhathi sokuhlola silinganiselwa ezinsukwini ezinga-90
Awuwethembi umkhiqizo? Noma ufuna ukuwubona kuqala? Sebenzisa lezinsuku ezingama-90 ezibekelwe ukuhlola. Uma nje ujabule nathi sijabule. Buyisa lokho okuthengile (ngaphandle kwempahla yasendlini) uma ungajabule sokukhokhela. Kulula kanjalo nje!


'n Gewaarborgde 90 dae toets periode
Dalk is u onseker oor die geskiktheid van 'n produk? Maak gebruik van die 90 dae toetsperiode, want u tevredenheid is vir ons belangrik. Stuur gerus enige item, (behalwe meubels) terug as jy ontevrede is daarmee. Ons doen onmiddellik 'n terugbetaling. Eenvoudiger as dit, kry mens nie!


Igaranti:Amasuku ayi-90 okuvavaywa
Awuqinisekanga ngento ofuna ukuyithenga? Okanye ufuna ukuyibona kuqala?
Kulula sebenzisa ezintsuku ziyi90 uyivavanya.
Ukuba wonwabile nathi sonwabile. Ukuba awonelisekanga ngento oyithengileyo ungayibuyisa (KODWA HAYI IFENITSHA) kwazi sikubuyisele imali yakho.
   
 
   
 

Nationwide: Delivery to your doorstep for a minimal charge
No matter where you are located in South Africa, we deliver Educational Materials straight to your doorstep from R199. And furniture transport is from as little as R599. And with the insurance cover (R50) you have the assurance that your goods will arrive safely and secure.


Emhlabani: sikulethela emekagcekeni ngamanani aphansi ngampela
Nomangabe ukuphi nendawo la eMzansi Afrikha, sikulethela izinsiza kufundisa ngqo emagcekeni akho ngamashumi amabili nanhlanu nje  opondo(R199). Futhi empahleni yasendlini siyibiza amakhulu amabili namashumi ayishaganolunye neshaganonunye lamarandi (R599) nje vo opondo sikubuyise ishumi. Imali yesiqinisekiso (R50) esho ukuthi ufike kahle uphephile futhi uvikelekile.

Landswye aflewering teen 'n minimale fooi
Ongeag waar u geleë is, ons lewer af by u deur. Teen die minimale koste vanaf R199 vir die opvoedkundige produkte en van R599 vir meubels, is u verseker dat u goedere bekostigbaar bly. Hiedie aflewering sluit ook die versekeringskoste van R50 in.


Elizweni lonke: Siyadiliva izinto kumnyango wakho ngamaxabiso afikelelekayo
Nokuba uphi apha eMzantsi Afrika,siyadiliva izinto zokufundisa ngokuqinisekileyo emnyangweni wakho ngexabiso le R199. Futhi empahleni yasendlini siyibiza amakhulu amabili aneshumi lesithoba nethoba (R599) Imali yesiqinisekiso ngamashumi amahlanu (R50) uqinisekisa uba izinto zakho zifika kakuhle nangendlela elungileyo.
   
 
   
  Be understood: Speak to us in your language
You can speak to us in your language. Our team is able to assist you in Xhosa, Zulu, English and Afrikaans.


Zwakala kahle: khuluma nathi ulwimi lwakho noma lakini
Ungakhuluma nathi ngolwimi lwakho olukhuluma kahle. Abesebenzi bethu bangakwazi ukukusiza ngolwimi lwesiXhosa, olwesiZulu, olwesiLungu Kanye nolwesiBhunu.


Word verstaan: Ons praat jou taal
Jy kan met ons gesels in jou eie taal. Ons toegewyde span kan jou bedien in Xhosa, Zulu, Engels en natuurlik ook Afrikaans.


Ukuviwa: Thetha nathi ngelwimi lakho
Thetha nathi ngolwimi lwakho. Abasebenzi bethu abazimiseleyo bayakukwazi ukucenda ngesiXhosa,ngesiZulu,ngeSingesi na NgesiBhulu.
   
 
   

 
 

Hassle-Free: No hassle with the Education Ministry
When ordering with Educanda, you have peace of mind. Educanda is listed as a preferred supplier with authorities in every province.

Khululeka ugcwale ibhavu: Akukhompi kuminista wezemfundo
Uma uthenge nge educanda, unokuthula emqondweni wakho. Ungaba nesiqiniseko sokuthola imali yayo kuhulumeni. Ngoba singabanikezi abugunyaziwe kuzo zonke izifundazwe.


Moeite vry: Geen moeite met die onderwysdepartement nie
Wanneer jy by educanda bestel, het jy gemoedsrus. Jy kan seker wees dat jy jou toegewysde begroting sal verkry van die Department. Ons is gelys as 'n verkose verskaffer van opvoedkundige produkte in elke provinsie.

Awusokoli: Awusokoliswa ngezinto zokufundisa
Xa uthenga kwa-educanda,ufumana ukuphola engqondweni. Yibanethemba ukuba uyakufumana imali esuka kubaphathi belizwe yalonto,kuba sibhalisiwe kubaphathi belizwe njenge ndawo evumelikeleyo ngokomthetho.

   
 
   

 
 

Easy payment: Choose the way you want to pay 
Choose any of the easy payment-options. Funding come through late? Don't worry you can pay in installments. You can pay 50% now and 50% after delivery or Pre- pay to get an extra 1.5% discount on your total order. Easy as that.


Sikhokheleka kalula: khetha indlela wena ofuna ukusikhokhela ngayo- ungakhokha nangestolimendeImali iza emva kwesikhathi? Ungakhathazeki ungasikhokhela nangestolmende. khetha noma iyiphi indlela yokukhokha-zikhethele. Futhi khumbula, uma unayo imali; yenza isiqiniseko sokuthi ukhokha phambu kwesikhathi sakho ukuze wehliselwe u1.5% enanini lokuthengile.

Maklike Batalings: Gebruik die betalingsmetode wat u verkies, selfs in paaiemente.
Bekommerd dat u befondsing laat sal deurkom? Geen probleem; u kan ook in paaiemente betaal. U kan 50% voor en 50% na aflewering betaal. U kans selfs 'n addisionele afslag van 1.5% verkry op u totale aankope deur vooruit te betaal!


Ukubhatala kulula:Khetha indlela ofuna ukubhatala ngayo-nokuba ubhatala ngezavenge.
Isicelo semali sifika kade? Sukubanegxaki ungabhatala ngokubatala okanye khetha ezinye indlela zokubhatala futhi khumbula,ukuba awunaso isicelo semali;yenza ngokuqinisekileyo ukuba usebenzisa indlela yokubhatala kuqala ukuze ufumane isaphulelo se 1,5% esongeziweyo kwizinto zonke ozifunayo.